สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต

          3-5 สค.65 รองประธานหอการค้าฝ่ายอุตสาหกรรมและแรงงาน หอการค้าจังหวัดนครปฐม (นายปัญญา จริยเมธี) เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต (Good Governance and Anti-Corruption Innovations Management เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ประสานความร่วมมือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตร่วมกัน โดยมีส่วนราชการ เครือข่ายภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสัมมนา จำนวน 50 คน ณ อสิตา อิโค รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม จัดโดย สนง. ปปท.เขต 7


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์